Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 4 ιατρούς

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 4 άτομα (ιατρούς) για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας, συνολικής διάρκειας έως 1 έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dad-may@dad.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Δημητρίου – Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. – 17343, Άγιος Δημήτριος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Βασιλικής Παπαευσταθίου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007755).

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, ώρα 24:00.