Ανακοίνωση για τις επιχορηγήσεις των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων για το έτος 2022

ΠΡΟΣ: Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους Δήμου Αγίου Δημητρίου

Κατάθεση δικαιολογητικών επιχορηγούμενων Συλλόγων έως την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όσοι εκ των Συλλόγων, Σωματείων, Φορέων του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης δράσεων – εκδηλώσεων έτους 2022, από το Δήμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202 του Ν.3463/2006, και στο άρθρο 66 του Ν. 4735/20 (επιπλέον μόνο για τα αθλητικά σωματεία, για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που συμμετέχουν σε εθνικά πανελλήνια πρωταθλήματα), να υποβάλουν αίτηση έως την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. 1. Αίτηση συλλόγου για την επιχορήγηση. (Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο προϋπολογισμός των εξόδων των εκδηλώσεων – δράσεων δεν θα πρέπει να καλύπτεται εξολοκλήρου από επιχορήγηση του Δήμου).
  2. 2. Καταστατικό Συλλόγου, με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων.
  3. 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός και το έτος κατάθεσης στο Μητρώο του Πρωτοδικείου, καθώς και τυχόν μεταβολές.
  4. 4. Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. (Το πρακτικό θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση των μελών του ΔΣ με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στο οποίο θα αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη επιχορήγησης).
  5. 5. Απολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας (Έσοδα-Έξοδα) έτους 2021. (Όπως αυτό έχει κατατεθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Απαιτείται συνημμένα σχετική απόφαση έγκρισης – πρακτικό από τη Γενική Συνέλευση και οποιουδήποτε άλλου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό – Εξελεγκτική Επιτροπή).
  6. 6. Προϋπολογισμός (Έσοδα-Έξοδα) έτους 2022, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για τις οποίες ζητείται η επιχορήγηση.
  7. 7. Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια των στοιχείων δαπανών του έτους 2021 και υποβολή στο Δήμο αποδεικτικού ανάρτησης και φωτοτυπία των τιμολογίων. 
  8. 8. Φορολογική ενημερότητα (άνω των 1.500€) και ασφαλιστική ενημερότητα (άνω των 3.000€).
  9. 9. Αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Π/Υ 2022 και του απολογισμού του 2021.

Όλοι οι φορείς θα καταθέσουν τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά για την επιχορήγηση έτους 2022 στο Δημαρχείο, στον τρίτο όροφο (Πρωτόκολλο) με κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου και στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.