Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τη στελέχωση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το έτος 2022

Παιδικοί Σταθμοί

Η πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας, Όλγα Σιουμπάλα, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα τη στελέχωση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών.

► Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail opkap@dad.gr απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας – Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Διοικητικού, υπόψη κ. Δημολά Ε. και Κωνσταντίνου Αικ. (τηλ. Επικοινωνίας: 2132007713-712).

► Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέμπτη 21-07-2022 έως και την Παρασκευή 05-08-2022, ώρα 16:00.