Ανακοίνωση του ΟΠΚΑΠ για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με παιδίατρο

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Ιατρική παρακολούθηση και ενημέρωση της ατομικής καρτέλας των νηπίων».-