Αποτελέσματα αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορριφθέντων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 23 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ΣΟΧ 2/2023).