Δεν θα λειτουργήσει η Δημοτική Ιματιοθήκη την Παρασκευή 7-6-2019

Την Παρασκευή 7-6-2019, η Δημοτική Ιματιοθήκη δεν θα λειτουργήσει.-