Διαγωνισμός για ανάθεση του έργου “Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού για:
1.«Προμήθεια επιφανειακών έξυπνων και ενεργειακά αυτόνομων γωνιών ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων».
2. «Προμήθεια ενός τετραξονικού οχήματος τύπου γάντζου (HOOK LIFT) και δύο απορριμματοκιβωτίων μεταφοράς χωρητικότητας 30m3».

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Διαδικτυακή Πύλη: www.promitheus.gov.gr).

► Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: Τρίτη 6/2/2024 και ώρα 15:00.