Διαγωνισμός για ανάθεση του έργου “Κατασκευή Κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στα Ο.Τ. 2116 & 2117”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Κατασκευή Κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στα Ο.Τ. 2116 & 2117”, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 8-2-2024 και ώρα 13:00.