Διαγωνισμός για τη ανάθεση του έργου “Λειτουργική αναβάθμιση χώρων πρασίνου, πλατειών, πάρκων, παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Λειτουργική αναβάθμιση χώρων πρασίνου, πλατειών, πάρκων, παιδότοπων & λοιπών κοινόχρηστων χώρων”.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 192953).
► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29/5/2023 και ώρα 15:00.