Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθέτηση εξοπλισμού».

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.-