📢 Διαγωνισμός για τη σύνταξη “Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ)”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για τη σύνταξη “Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ)”.
► Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 180559).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 13-1-2023, ώρα 15:00.