Διαγωνισμός για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, προμήθεια ανταλλακτικών και προμήθεια και επισκευή ελαστικών»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20/1/2020, ώρα 15:00.-