Διαγωνισμός για τη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», ο οποίος θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
► Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: Παρασκευή 21/07/2023 και ώρα 15:00.