Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το “Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης” του ΟΠΚΑΠ

Η προθεσμία υποβολής προσφορών και η υποβολή προσφυγών κατά των όρων της διακήρυξης, παρατείνεται έως την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00. (Απόφαση 26/2022 του ΟΠΚΑΠ).

Η Πρόεδρος του ΟΠΚΑΠ, Όλγα Σιουμπάλα, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 3-5-2022 και ώρα 10:00 με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).