Διαγωνισμός για την ανάθεση της “Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών”

Ο ΟΠΑΠ προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας “Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών”.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο ΝΠΔΔ, «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος» Δήμου Αγίου Δημητρίου, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, στις 2 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ έως 10:00πμ.-