Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας “Οργάνωση και εκτέλεση προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης”

Τμήμα Πολιτισμού

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας “Οργάνωση και εκτέλεση προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης (Αθλοδιακοπές 2023).

► Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

► Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Δευτέρα 24/4/2023 και ώρα 15:00.