Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών για νηπιαγωγεία κ.λπ.”

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών για νηπιαγωγεία κ.λπ.”

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8/2/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.