Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου συντήρησης διαφόρων εγκαταστάσεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «α. Συντήρηση αντλιοστασίων β. Συντήρηση Η/Μ σιντριβανιών και λοιπών αυτοματισμών γ. Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας δ. Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων».

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/1/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.