Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου»

Προμήθειες και έργα

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου».

► Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

► Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Μαΐου 2023, ημέραΠέμπτη και ώρα 15:00.

Το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».