Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τη «Συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λπ.»

Προμήθειες και έργα

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τις δαπάνες «Συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λπ.» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά.
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Πέμπτη 14-2-2019.
Ώρα έναρξης: 10:00π.μ.
Ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών: 10:30π.μ.