Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας

♦ Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 , για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 14-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 10.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.