Διαγωνισμός για την «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών & φαξ»

Οικονομική Υπηρεσία

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών & φαξ».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 277175

► Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: 3/01/2024 και ώρα 15:00.