Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” για το Δήμο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τις Σχολικές Επιτροπές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/12/2020 και ώρα 15:00.
Αριθ. συστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ):102019.