Διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τα έτη 2019 -2020 που αφορά:
Α. Στην “Προμήθεια φρέσκου γάλακτος” για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Β. Στην “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας”.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 1/2/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Λήξη υποβολής προσφορών: 4/3/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.-