Διαγωνισμός για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα και Πάσχα”

? Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/08/2020 και ώρα 15:00
Αριθ. συστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ): 95327.-