📢 Διαγωνισμός για την “Προμήθεια κάδων”

Προμήθειες και έργα

♦ Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού για την “Προμήθεια κάδων” για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/1/2023 και ώρα 15:00.