Διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων

? Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια κάδων».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 27/08/2020, ώρα 15:00.
Αριθμός συστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ): 95313.-