Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων έργου

Προμήθειες και έργα

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού”.
Ομάδα 1: Προμήθεια ενός καινούργιου Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα – Φορτωτή.
Ομάδα 2: Προμήθεια ενός καινούργιου Μικρού Υδροστατικού Ελαστικοφόρου – Φορτωτή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 13-3-2019, ώρα 15:00.-