📢 Διαγωνισμός για την “Προμήθεια Οικοδομικών υλικών”

Προμήθειες και έργα

♦ Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”.

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 178114
Κατάθεση προσφορών έως: Πέμπτη 12-1-2023, ώρα 15:00.