Διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

📢 Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19/10/2020, ώρα 15:00.
Αριθ. συστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ): 99483.-