Διαγωνισμός για την “Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου”

📜 Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία “Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου”.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/4/2020 και ώρα 15:00.-