Διαγωνισμός για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια Διαγωνισμού για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”, ο οποίος θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 175872.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11/11/2022 και ώρα 15:00.