📢 Διαγωνισμός για την “Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 187874).

► Η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει την Παρασκευή 31/03/2023 και ώρα 15 :00.
► Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 02/05/2023 και ώρα 15:00.