Διαγωνισμός για την “Οργάνωση και λειτουργία της Δημοτικής Κατασκηνωσης – 2019”

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την εργασία “Οργάνωση και Λειτουργία κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα, κατά το έτος 2019”.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 3/4/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.-