Διαγωνισμός για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και σάκων απορριμάτων”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και σάκων απορριμάτων για τον Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Παιδείας Kοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας, Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, Α΄Βάθμια και Β΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή).

► Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 238308.

► Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: Παρασκεύη 3/11/2023 και ώρα 15:00.