Διαγωνισμός για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας”

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας (απορρυπαντικών και σαπουνιών) για το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας, Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και περιβάλλοντος Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής).”

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 151402.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3/2/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.