Διαγωνισμός για την “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων…”

? Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/09/2020 και ώρα 15:00.

Αριθ. συστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ): 96845.