📢 Διαγωνισμός για την “Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου Δικαίου”

Προμήθειες και έργα

♦ Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την “Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας και Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος)».
Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 177987.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 14/12/2022 και ώρα 15:00.