📢 Διαγωνισμός για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου…”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – φωτοτυπικού υλικού – βιβλίων κ.λπ. – εντύπων βιώσιμης ανάπτυξης – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία”.
► Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 180562).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 10-1-2023, ώρα 15:00.