Διαγωνισμός για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Συστήματος: 210158), για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”.
► Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11/09/2023, ώρα 15:00.