Διαγωνισμός για την “Προμήθεια και τοποθέτηση LED σε σχολεία”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια Διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση LED σε σχολεία”, ο οποίος θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 30/8/2022 και ώρα 15:00.