Διαγωνισμός για την “Προμήθεια τροφίμων – ειδών παντοπωλείου”

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της “Προμήθειας τροφίμων – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας”.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 169769.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 1/9/2022 και ώρα 15:00.