Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)»

Περιβαλλοντικές δράσεις

Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στυλιανός Μαμαλάκης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)»

ΡΒ5ΒΩ63-1ΙΤ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ