Διακήρυξη διαγωνισμού για συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, Η/Ζ και ψυκτικού θαλάμου

📢 Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την υπηρεσία:
Α. Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων
Β. Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ
Γ. Συντήρηση και επισκευή Ψυκτικού θαλάμου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 13/08/2020 και ώρα 15:00.
Αριθ. συστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ): 95276.-