Διακήρυξη διαγωνισμού για την επέκταση – αναβάθμιση υποδομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

? Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες” με κωδικό πράξης: 5033222 στο Ε.Π. “Αττική 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 13/08/2020 και ώρα 15:00.
Αριθ. συστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ): 95300.-