Δήλωση χρήσης η μη ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτούνται (δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ ή βρίσκονται σε διακοπή ηλεκτροδότησης)

Οικονομική Υπηρεσία

Επισημαίνεται στους/στις ιδιοκτήτες/ριες ακινήτων στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση ή δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ, να μην παραλείψουν και στις δυο περιπτώσεις να δηλώσουν τη χρήση ή μη του ακινήτου στο τμήμα Εσόδων του Δήμου, προκειμένου να απαλλαγούν από δυσβάσταχτα τέλη και πρόστιμα.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Στο το νόμο 4555/2018 για την τοπική αυτοδιοίκηση, άρθρο 222 ορίζεται:

«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.»  Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν, παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο».

► Στο το νόμο 4604/2019 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο  με αρ. πρωτ. 50893/1-8-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται:

Για ακίνητα που δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και δεν χρησιμοποιούνταν μέχρι την 26-3-2019, δεν απαιτούνταν δήλωση των ιδιοκτητών τους στον Δήμο ότι αυτά δεν χρησιμοποιούνταν, αλλά ούτε και ο Δήμος είναι δυνατόν να στοιχειοθετήσει την χρησιμοποίηση τους η μη, στο πριν την 26-3-2019 διάστημα εάν δεν είχε διενεργήσει αυτοψία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή  διαγράφονται η παραλείπεται η βεβαίωση οφειλών από τα ανταποδοτικά τέλη που επιβλήθηκαν στα ακίνητα αυτά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.4604/2019. Από την 26-3-2019 και μετά για τα ακίνητα αυτά απαιτείται δήλωση των ιδιοκτητών τους στο Δήμο ότι δεν χρησιμοποιούνται και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, επιβάλλονται τα αναλογούντα τέλη και πρόστιμα από την ημερομηνία αυτή και μετά, υπολογιζόμενα με τον συντελεστή που αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο…”