Δημόσια Διαβούλευση για το “Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Αγίου Δημητρίου”

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, εναρμονιζόμενος με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής πολιτικής για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον αστικό και περιαστικό χώρο και τη σταδιακή απεξάρτηση των μετακινήσεων από τα ορυκτά καύσιμα, προχωρεί στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωτοπορώντας σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει θέσει ως στόχο να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον κλάδο των μεταφορών κατά 40% μέχρι το 2030. Στοχοθεσία η οποία υιοθετείται και από την εθνική πολιτική, όπως αυτή περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, μέσα από το συγκεκριμένο σχέδιο και σε συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας, επιχειρεί να χωροθετήσει στον κοινόχρηστο χώρο, με τρόπο ορθολογικό και που να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του τόπου,  δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι σταθμοί αυτοί θα εξυπηρετούν τις μελλοντικές ανάγκες καθημερινής φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων των μόνιμων κατοίκων του Δήμου, των επισκεπτών αλλά και των επαγγελματιών της περιοχής, όπως ταξί, αστική συγκοινωνία, οχήματα φορτοεκφορτώσεων, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα εν λόγω οχήματα στο μέλλον θα έχουν σημαντικό μερίδιο στις μετακινήσεις.

Σκοπός της τρέχουσας διαβούλευσης είναι να διαμορφώσουμε όλοι μαζί και σε συνεργασία με τους μελετητές τη στρατηγική εκείνη που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και των λειτουργικών χαρακτηριστικών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.