Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Ισολογισμός χρήσης 2021

Προϋπολογισμοι – Έργα

Με την υπ’ αρ. 209/2022 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική απόφαση – έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Σταύρου Σαλούστρου, ενέκρινε τον Ισολογισμό οικονομικής χρήσης 2021 του Δήμου Αγίου Δημητρίου.