Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας θέσης Νομικού Συμβούλου του Δήμου

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Η/Ο προσληφθείσα/είς θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία μισθολογική κατάταξη.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Αγίου Δημητρίου είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dad-may@dad.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Δήμος Αγίου Δημητρίου, Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος, απευθύνοντάς τη, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Διοικητικό, υπόψη κ. Βασιλικής Παπαευσταθίου (Τηλ.επικοινωνίας: 2132007755) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον Τύπο.