Κατάρτιση καταλόγων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων για το έτος 2019

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσιών Έργων έτους 2019 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες, μελετητές και τεχνικούς – επιστημονικούς συμβούλους να υποβάλουν σχετική αίτηση.-